Education

Architecture

På arkitektutbildningen lär vi oss att gestalta, förmedla och reflektera kring arkitektur. Centralt under utbildningen är arbetet i ateljén. Det är där den mesta av skoltiden tillbringas och utrymmet för utbyte mellan oss studenter inom skolans ramar blir som störst.

Under de två första åren på utbildningen delas ateljéerna över årskullarna, så att ettor arbetar jämte och tillsammans med tvåor och vice versa. Arbetet sker delvis individuellt och delvis i grupp. Detta gäller såväl för övergripande gestaltningskurser vilka äger rum till största del i den egna ateljén, som för kurser i teori- och historia, teknik och digitala verktyg.

Utöver ateljéer har vi även generös tillgång till delade datorsalar, gemensamma verkstäder och ett eget bibliotek. Kärnan i undervisningen är att lära sig gestalta och förstå sig på byggnader, städer och rum. Framställningsformerna skiftar mellan skisser, modeller och ritningar, och texter, planscher och prototyper i skala 1:1. Skalan varierar mellan möbeln, det enskilda rummet och den byggda miljön i stort. Den rör sig mellan bostaden till stadens sammanhang och förutsättningarna för våra samhällen.

Som en del av utbildningen ingår valbara studieresor till både när och fjärran, som finns till som ett sätt för oss att bekanta oss med arkitekturkontexter som skiljer sig från vår egen. Eftersom arkitektur växer fram utifrån plats, kultur, klimat och historia utgör detta en viktig del av utbildningen. I takt med utbildningens gång växer den individuella friheten att utforma den egna utbildningen efter fördjupningsintresse och utvecklingslust.

Vidare tränas vi genom utbildningen i att utveckla våra egna uttryckssätt och att kritiskt förhålla oss till den byggda miljön i dess specifika ekonomiska, politiska och religiösa sammanhang. Likaså odlar vi genomgående vår förmåga i kommunikation och mottagande av konstruktiv kritik genom presentationer för olika personer som är yrkesverksamma inom det vida arbetsfält som kan rubriceras som branschen arkitektur. Ett mål med utbildningen är att vi efterhand ska lära oss att ta oss an framtidens samhällsutmaningar ifråga om den byggda miljön, och under lärandevägen bildar vi kontakter, gemenskaper och vänskapsband för livet.

Industrial Design

På Industridesign lär vi oss att gå från en problemställning eller idé till lösning och färdig produkt. En väg som kan vara lång och varierad vilket kräver en stor bredd av verktyg. Vitränas bland annat i att skissa analogt och digitalt, tillverka prototyper i verkstaden och 3D-modellera för att bättre förmedla våra idéer.

En ständigt återkommande mening på industridesign är ”form follows function”. Uttrycket innebär att produktens form är en direkt konsekvens av dess användning och sammanhang. Därav blir det nödvändigt för oss blivande designers att kunna sätta oss in i och förstå nya sammanhang och användare. Därför utvecklar vi förmågan att arbeta gränsöverskridande, ta oss an nya vetenskapsområden och inte skrämmas av det okända. Det kan röra sig om ergonomi när man tillverkar ett förarsäte i en bil, livsmedelshantering när det gäller förpackningar, eller utvecklingspsykologi när det kommer till lekplatsdesign. Samma gäller för val av material och tillverkning; vi måste hela tiden göra val som grundar sig i estetiska, tekniska, industriella, ekonomiska, etiska och hållbara beslut. Valen kräver bred kunskap och det hjälper att vara nyfikenhet av sig!

Vidare tränas vi i att dokumentera, presentera och diskutera det vi gör; ta emot och ge konstruktiv kritik. Vi arbetar enskilt, i grupp, med handledning av lärare och i kontakt med utomstående aktörer; tekniskt och konstnärligt. Med tiden blir höger och vänster hjärnhalva bästa vänner. ”Kilen” som är ytan där vi har våra ritsalar, kaffe-, lunch- och pratstunder är en perfekt plats för att inspireras, brainstormaoch ta hjälp av varandra. Mängden utbytesstudenter och internationella lärare gör att erfarenhetsutbytet blir ännu större och arbetsplatsen mer spännande och verklighetsanknuten.

Architecture

På arkitektutbildningen lär vi oss att gestalta, förmedla och reflektera kring arkitektur. Centralt under utbildningen är arbetet i ateljén. Det är där den mesta av skoltiden tillbringas och utrymmet för utbyte mellan oss studenter inom skolans ramar blir som störst.

Under de två första åren på utbildningen delas ateljéerna över årskullarna, så att ettor arbetar jämte och tillsammans med tvåor och vice versa. Arbetet sker delvis individuellt och delvis i grupp. Detta gäller såväl för övergripande gestaltningskurser vilka äger rum till största del i den egna ateljén, som för kurser i teori- och historia, teknik och digitala verktyg.

Utöver ateljéer har vi även generös tillgång till delade datorsalar, gemensamma verkstäder och ett eget bibliotek. Kärnan i undervisningen är att lära sig gestalta och förstå sig på byggnader, städer och rum. Framställningsformerna skiftar mellan skisser, modeller och ritningar, och texter, planscher och prototyper i skala 1:1. Skalan varierar mellan möbeln, det enskilda rummet och den byggda miljön i stort. Den rör sig mellan bostaden till stadens sammanhang och förutsättningarna för våra samhällen.

Som en del av utbildningen ingår valbara studieresor till både när och fjärran, som finns till som ett sätt för oss att bekanta oss med arkitekturkontexter som skiljer sig från vår egen. Eftersom arkitektur växer fram utifrån plats, kultur, klimat och historia utgör detta en viktig del av utbildningen. I takt med utbildningens gång växer den individuella friheten att utforma den egna utbildningen efter fördjupningsintresse och utvecklingslust.

Vidare tränas vi genom utbildningen i att utveckla våra egna uttryckssätt och att kritiskt förhålla oss till den byggda miljön i dess specifika ekonomiska, politiska och religiösa sammanhang. Likaså odlar vi genomgående vår förmåga i kommunikation och mottagande av konstruktiv kritik genom presentationer för olika personer som är yrkesverksamma inom det vida arbetsfält som kan rubriceras som branschen arkitektur. Ett mål med utbildningen är att vi efterhand ska lära oss att ta oss an framtidens samhällsutmaningar ifråga om den byggda miljön, och under lärandevägen bildar vi kontakter, gemenskaper och vänskapsband för livet.

Industrial Design

På Industridesign lär vi oss att gå från en problemställning eller idé till lösning och färdig produkt. En väg som kan vara lång och varierad vilket kräver en stor bredd av verktyg. Vitränas bland annat i att skissa analogt och digitalt, tillverka prototyper i verkstaden och 3D-modellera för att bättre förmedla våra idéer.

En ständigt återkommande mening på industridesign är ”form follows function”. Uttrycket innebär att produktens form är en direkt konsekvens av dess användning och sammanhang. Därav blir det nödvändigt för oss blivande designers att kunna sätta oss in i och förstå nya sammanhang och användare. Därför utvecklar vi förmågan att arbeta gränsöverskridande, ta oss an nya vetenskapsområden och inte skrämmas av det okända. Det kan röra sig om ergonomi när man tillverkar ett förarsäte i en bil, livsmedelshantering när det gäller förpackningar, eller utvecklingspsykologi när det kommer till lekplatsdesign. Samma gäller för val av material och tillverkning; vi måste hela tiden göra val som grundar sig i estetiska, tekniska, industriella, ekonomiska, etiska och hållbara beslut. Valen kräver bred kunskap och det hjälper att vara nyfikenhet av sig!

Vidare tränas vi i att dokumentera, presentera och diskutera det vi gör; ta emot och ge konstruktiv kritik. Vi arbetar enskilt, i grupp, med handledning av lärare och i kontakt med utomstående aktörer; tekniskt och konstnärligt. Med tiden blir höger och vänster hjärnhalva bästa vänner. ”Kilen” som är ytan där vi har våra ritsalar, kaffe-, lunch- och pratstunder är en perfekt plats för att inspireras, brainstormaoch ta hjälp av varandra. Mängden utbytesstudenter och internationella lärare gör att erfarenhetsutbytet blir ännu större och arbetsplatsen mer spännande och verklighetsanknuten.